Danutė Baranauskienė. Pagrindiniai Valdorfo pedagogikos principaiDanutės Baranauskienės, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytojos, paskaita „Pagrindiniai Valdorfo pedagogikos principai", perskaityta Vilniaus Valdorfo mokykloje. Ritminius pratimus demonstruoja Jurga Serapinienė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja. 2013 m. sausio 30 d., Vilnius. Parengė Daiva Liubamirskaitė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Visuminis mokymasis. Kūrybingumas


Filmas „Visuminis mokymasis“ (rež. Nic Askew)
Film by Nic Askew „Connected Learning“
Šaltinis: Connected Learning: 'CREATIVE'
Nuoroda: http://vimeo.com/47547351
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

Atvirasis švietimas: kodėl svarbu dalytis?
Šaltinis: Open Education Matters Why is it important to share content
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JFA9YEPgHbM
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

Martin Wilke, Henning Graner. Sudbury mokyklos

Šaltinis: Martin Wilke, Henning Graner. Sudbury Schools.
Iš anglų k. vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

Trumposios stažuotės pedagogams Lietuvoje

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimo sistemos plėtra" (II etapas) vykdo veiklą „Trumposios stažuotės Lietuvoje". 2014 m. kovo 3--7 d. vyko trumpoji stažuotė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Šios gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Dalia Valiukonienė pristatė savo mokymo metodą „Mokymasis iš aktualijų", o mokiniai pasidalijo, kodėl jiems patinka šis metodas. Dalyvavusiai trumpojoje stažuotėje įgijusiai naujos patirties mokytojai Silvijai Musiejienei iš Kauno „Atžalyno" vidurinės mokyklos bus ką papasakoti savo kolegom ir paįvairinti pamokas. Projektas, vykdydamas stažuotes, sukuria sistemą, kaip pedagogai gali keistis gerąja patirtimi.

0 komentarai (-ų):

Dvikalbio ugdymo mokymai pedagogams
2014 m. kovo 4–5 d. vyko dvikalbio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programų pristatymas pedagogams. Organizuojami mokymai, skirti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų mokytojams, dirbantiems švietimo įstaigose, ugdymo programas vykdantiems tautinių mažumų kalba ir lietuvių kalba daugiakultūrėje aplinkoje. Reportaže mokymų organizatoriai plačiai pasakoja apie organizuojamus mokymus, pedagogai dalijasi patirtimi, kaip jiems sekasi dirbti su vaikais iš mišrių šeimų, pasakoja, ko laukia iš mokymų.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokytojų asociacijų atstovų stažuotė Vokietijoje


2014 m. vasario 17--21 d. Vokietijoje vyko stažuotė, kurioje dalyvavo 10 mokytojų asociacijų atstovų. Stažuotės dalyviai susipažino su Vokietijos mokytojų asociacijomis, jų veikla, gerąja patirtimi. Vokietijos mokytojų asociacijų nariai pristatė Lietuvos stažuotojams savo darbo metodus.Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)" organizuoja stažuotes mokytojų asociacijoms Vokietijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje.

0 komentarai (-ų):

Mokymai pedagogams apie saugų internetą
2014 m. kovo 14 d. vyko saugaus interneto mokymai pedagogams. Per šiuos mokymus buvo rengiami saugaus interneto konsultantai. Jie ateityje konsultuos mokytojus saugesnio interneto temomis, skaitys paskaitas savo mokyklos mokytojams, mokiniams ir jų tėvams apie saugų internetą. Mokytojai ir mokiniai yra nuolatiniai interneto vartotojai, todėl jie neišvengiamai internete susiduria su įvairiomis grėsmėmis. Saugaus interneto mokymai skatina pedagogus dalytis informacija su kolegomis ir mokiniais, kaip išvengti internete tykančių pavojų.

0 komentarai (-ų):

Fizikos mokytojų stažuotė Šveicarijoje
Šių metų kovo 9-15 dienomis Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)", organizavo trumpalaikę stažuotę fizikos mokytojams Šveicarijoje. Stažuotės tikslas - supažindinti fizikos mokytojus su Europos branduolinių tyrimų organizacija (angliškai - CERN), motyvuoti juos kurti bei taikyti įgytas žinias ir patirtis fizikos pamokose.
Viena pagrindinių CERN veiklos sričių - projektai, susiję su elementariųjų dalelių tyrimais. Taip pat organizacija pristato daug kitas fizikos sritis apimančių projektų, kurie yra naudingi ir aktualūs paįvairinant dėstomas fizikos pamokas. Stažuotės programa parengta taip, kad apžvelgtų šiuolaikinę dalelių fiziką ir suteiktų naudingos praktinės patirties fizikos mokytojams. Ši programa yra labai populiari ir ją renkasi daug fizikos mokytojų iš visos Europos, nes tai unikali galimybė dalyvauti tokio pobūdžio praktiniuose mokymuose. Mokymus vedė kompetentingi šios srities specialistai, pedagogams pateikė išskirtinės dalomosios medžiagos. Programoje nagrinėta dalelių fizika jų pritaikymas medicinoje, pristatytas didysis dalelių greitintuvas, aptarta kosmologijos tema bei kitos bandymais grįstos teorijos.

0 komentarai (-ų):

Ugdomojo vadovavimo mokymai
2014 m. kovo 18--19 d. vyko pedagogų ugdomojo vadovavimo mokymai. Ugdomasis vadovavimas -- tai metodas, skatinantis asmenį ar jų grupę ugdytis kūrybinį mąstymą, išnaudoti savo asmeninį ir profesinį potencialą, siekti tam tikrų tikslų, įgyti naujų įgūdžių. Ugdomojo vadovavimo mokymų pedagogams tikslas -- skatinti pedagogų pasitikėjimą, ugdyti mokytojus lyderius (koučerius), kurie vėliau galės dirbti savo kolegų patarėjais. Mokymus vedė facilitatoriai (reportažas apie facilitatorių mokymus: http://www.youtube.com/watch?v=oBWK0-...), jie supažindino pedagogus su ugdomojo vadovavimo principais.

0 komentarai (-ų):

Visuminis mokymasis. Kiekvienas iš mūsų


Filmas „Visuminis mokymasis" (rež. Nic Askew)
Film by Nic Askew „Connected Learning“
Šaltinis: Connected Learning: 'EVERYONE'
Nuoroda: http://vimeo.com/47111399
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

Lietuvių kalbos metodinės medžiagos naudojimo galimybės ugdymo procese
2014 m. balandžio 8 d. Ugdymo plėtotės centras rengė metodinę dieną savivaldybių lietuvių kalbos metodinių būrelių pirmininkams. Metodinės dienos tikslas buvo supažindinti dalyvius su ugdymo turinio naujovėmis ir aptarti metodinės medžiagos panaudojimo gerinant lietuvių kalbos ugdymo kokybę galimybes. Renginyje buvo pristatytos lietuvių kalbos mokymo priemonės, skirtos 7--8 klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Metodinę dieną vedė doc. dr. Bronius Dobrovolskis.

0 komentarai (-ų):

Netradicinės aplinkos kūrimas: pagalba mokiniui ir mokytojui
2014 m. gegužės 22--23 d. vyko mokymai „Mokymosi aplinkos kūrimas: pagalba mokiniui ir mokytojui". Šie mokymai skirti mokytojo vadybinei kompetencijai stiprinti. Tai vieni iš „Mokytojo vadybinės kompetencijos tobulinimas" ir „Mokytojo asmenybės tobulinimas" sukurtų modulinių programų organizuotų mokymų. Kartais mokytojai susitelkia tik į dalyko dėstymą ir pamiršta apie palankios ugdymui ir kūrybiškos aplinkos kūrimą. Reportaže pasakojama apie mokyklos aplinkos įtaką: kaip svarbu sukurti ugdymui palankią aplinką -- ne tik fizinę, bet ir emocinę. Mokymuose pedagogai pasidalijo patirtimi, kokius metodus naudoja kurdami palankią mokymuisi aplinką. Sukurtos situacijos padėjo mokytojams susimąstyti apie aplinkos įtaką.

0 komentarai (-ų):

Metodinės dienos „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“

2014 m. rugpjūčio 25–28 dienomis Vilniuje vyko metodinės dienos „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, skirtos savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkams. Renginio tikslas – kartu ieškoti sprendimų, kaip gerinti mokinių pasiekimus, aptarti brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus, pasidalinti patirtimi apie metodinių būrelių veiklą ir numatyti tolesnes veiklos gaires.
Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė ir Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis aptarė bendras švietimo tendencijas, naujoves ir laukiančius išbandymus.
ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius dr. Saulius Zybartas pabrėžė, kad siekiant ugdymo kokybės svarbu atsižvelgti į kiekvieną mokinį, atskleisti jų gebėjimus ir lavinti juos, skatinti mokinio ir mokytojo bendradarbiavimą, pripažinti neformaliuoju būdu įgyjamas kompetencijas, ugdyti žinių taikymo gebėjimus.
Dr. Elena Motiejūnienė ir Lietuvos edukologijos universiteto profesorė dr. Ona Monkevičienė pristatė Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektą.
Nacionalinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė kalbėjo apie vertinimo rezultatų panaudojimo galimybes mokinių mokymosi pasiekimams gerinti.
Mokytojų metodinė veikla svarbi siekiant kokybiško darbo: mokytojai turi nuolat tobulinti savo kompetencijas, skleisti gerąją patirti, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų. Metodinių būrelių pirmininkai turi telkti savo kolegas, supažindinti su ugdymo naujovėmis, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti.
Ko dalyviai tikisi iš metodinių dienų? Kiekvienas toks renginys, jų teigimu, yra postūmis ir paskata stengtis, įsivertinti ir tobulinti savo veiklą, pasitvirtinti turimas žinias ir grįžus pasidalyti jomis su kolegomis.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ bendruomenės kūrimas“
Mokomasis filmas pristato sėkmingą mokyklos bendruomenės kūrimo pavyzdį.
Patirtimi dalinasi Kauno mokyklos-darželio „Šviesa" direktorė Evelina Stankevičienė, dirbusi Europos Sąjungos remiamuose projektuose. Vadovaudama mokyklai E. Stankevičienė rėmėsi gerai žinomomis vadybos teorijomis. Norėdama padėti mokytojams pažinti savo privalumus, pritaikė versle naudojamą principą – jei nežinai, kaip susidoroti su sunkumais, ieškok profesionalų pagalbos. Psichologinis tyrimas leido mokytojams įvertinti savo talentus, suteikė pasitikėjimo, padrąsino jungtis į darbo grupes, imtis atsakomybės. Kiekvienai mokytojai buvo suteikta galimybė pasinaudoti nemokamomis psichologo konsultacijomis. Nuolatinė savirefleksija padėjo spręsti naujas problemas ir neleido įsisenėti nuoskaudoms.
Bendruomenės kūrimas mokykloje vyksta trimis lygmenimis. Telkiami mokytojai, mokiniai, į bendruomenę įtraukiami jų tėvai. Svarbiausia sąlyga kuriant bendruomenę – nuolat atlikti refleksiją: užfiksuoti pavykusius ir įvardyti tobulintinus aspektus.

Mokomąjį filmą parengė „UAB Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „IKT naudojimas ugdymo procese“
Šia mokomasis filmas skirtas plačiau supažindinti su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis (IKT) ugdymo procese. Mokytojai praktikai dalijasi savo gerąja patirtimi ir įvairių dalykų pamokose demonstruoja sėkmingai išbadytą praktiką.
Ekspertės Asta Buinevičiūtė (IT mokytoja metodininkė, praktikė) ir Alvida Lozdienė (IT ir gamtos mokslų mokomųjų bei metodinių priemonių autorė, ekspertė) optimistiškai pasakoja apie tai, kad Lietuvoje yra nemažai pedagogų, kurie naudoja IKT ne tik pateiktims demonstruoti ar elektroniniam žinynui pildyti. IKT įrenginiai keičiasi, tobulėja, didėja jų įvairovė. Kasdien atsiranda nemokamų programėlių, loginių žaidimų. Mokytojai, tinkamai naudodami IKT, mokosi kiekvieną dieną, dažnai konsultuojasi su kolegomis, mokiniais. Mokytojai nori keistis, tai rodo jų aktyvus dalyvavimas projektuose, susijusiuose su tikslingu IKT taikymu ugdymo procese.
Įdomi mokomojo filmo forma, kurią lėmė turinys. Jis visas sukonstruotas taip, kad atrodo tarsi išmaniojo mobiliojo telefono ar planšetinio kompiuterio lietimui jautrus ekranas. Kadrai keičiasi ekrane pasirodžius rankai ir tarsi „perskleidus puslapį"; ranka vaizdą priartina arba atvirkščiai -- nutolina, ekspertai „įjungiami ir išjungiami" bakstelėjus pirštu atitinkamą ikoną, filmo pabaigoje tarsi išsikrauna prietaiso elementas.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Informacijos paieška bendrųjų gebėjimų ugdymui“
Šis mokomasis filmas skirtas vienai siaurai, bet labai svarbiai bendrųjų gebėjimų ugdymo sričiai informacijos šaltinių paieškos kaip kompleksinio proceso suvokimui, šaltinių įvairovei ir atrankai.
Šiandien mūsų aplinka yra prisotinta informacijos – ji gaunama skaitant laikraščius, knygas, žiūrint televiziją, dirbant internete. Informacijos gausėjimas kartais primena sprogimo procesus, tai keičia ir tradicinį mokyklos vaidmenį: informacinėje visuomenėje mokykla įstengia perteikti tik nedidelę dalį visos asmenį pasiekiančios informacijos. Taigi ji privalo orientuotis nebe į žinių perteikimą, bet į mokymą tas žinias atsirinkti, vertinti, sisteminti, taikyti praktikoje, apibendrinti.
Ekspertės prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė (Lietuvos edukologijos universitetas) ir Jūratė Litvinaitė (Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė) komentuoja, kad informacijos paieška yra kompleksinis procesas, kuris prasideda informacijos poreikio išgyvenimu, informacijos paieškos planavimu, veiksmingų būdų paieška. Filme iliustruojama konkreti situacija, su kuria neretai susiduria šiuolaikiniai mokiniai, kai gebėjimas įvaldyti informaciją tampa labai vertingas.
Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Besimokanti mokytojų bendruomenė“
Šiame mokomajame filme pristatoma konkreti mokytojų bendruomenės patirtis Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Mokytojai pasakoja apie nuolatinį tobulėjimą ir mentorystę. Geriausias profesionaliojo mokymosi būdas --mokytojams dirbti kartu, dalytis idėjomis dėl praktikos ir kelti iššūkius vienas kitam, siekiant plėsti mąstymo ribas.

Sėkmingas tobulėjimas vyksta tik tada, kai mokykloje yra sukurta tokia kultūra, kuri skatina ir palaiko kasdieninį mokytojų mokymąsi ir pastangas tobulinti savo darbą klasėje. Daugiausia dėmesio sutelkta ties visų mokytojų įtraukimu į veiklą, nes inovacijų kultūra pasiekiama tik tada, kai joje dalyvauja visi pedagogai. Sėkminga kaita vyksta ten, kur mokytojai yra įpratę nuolat stebėti vieni kitų darbą, mokytis vieni iš kitų, padėti vieni kitiems tobulėti.

Apie besikeičiančios mokyklos problemas ir įvairius mokytojų tapimo vieninga bendruomene etapus diskutuoja ekspertai Virgilijus Pupeikis (Vaikų meninės studijos „Diemedis" direktorius, švietimo konsultantas) ir Genovaitė Kynė (Ugdymo plėtotės centro projekto veiklos ekspertė).

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Fizikos pamoka netradicinėse aplinkose“
Šiuo mokomuoju filmu skatinama ugdyti kritinį požiūrį į pamokos organizavimą. Kontekstas sukonstruotas remiantis realios Lietuvos mokyklos atveju. Filme pateikiama keletas idėjų, kurios gali tapti „kitokios" – įdomesnės – pamokos gairėmis. Netradiciniai pamokos sprendimai nėra savitiksliai – jų tikslas ne tik padėti mokiniams geriau įsisavinti dėstomą medžiagą, bet ir skatinti jų smalsumą, ugdyti norą kelti klausimus, tyrinėti pasaulį ir jo procesus.

Ekspertai prof. Libertas Klimka (Lietuvos edukologijos universitetas) ir Alminutė Martūnienė (Vilniaus S. Daukanto gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė, praktikė) mokytojams siūlo drąsiau pasitelkti vaizduotę ir įžvalgą – vesti pamokas netradicinėse aplinkose, skirti mokiniams su jų aplinka glaudžiau susijusias užduotis.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Vadovavimo stiliai“
Pagrindinis mokomojo filmo tikslas – mokyklos vadovus ir mokytojus supažindinti su šešiais skirtingais vadovavimo stiliais, kuriuos aprašė Danielis Golemanas, ir panagrinėti jų ypatumus, praktinius taikymo aspektus. Dažniausiai vadovas nesąmoningai pasirenka ir inertiškai taiko vieną kurį nors vadovavimo stilių. Tai bene didžiausia problema, su kuria susiduria daugelis vadovų.

Filme parodoma stilių įvairovė turėtų paskatinti vadovus sąmoningiau rinktis vadovavimo mokyklai būdus ir taip kelti vadovavimo kokybę. Jos augimas turės teigiamos įtakos tiek mokykloje vykstantiems procesams, tiek mokytojų ir mokinių pasiekimams.

Ekspertai dr. Aurimas Marijus Juozaitis (švietimo konsultantas) ir Virgilijus Pupeikis (Vaikų meninės studijos „Diemedis" direktorius, švietimo konsultantas) aptaria kiekvienam vadovavimo stiliui būdingus bruožus, analizuoja konkrečius atvejus, kada kiekvienas vadovavimo stilius gali būti veiksmingas, o kada – ne. Įvairiose situacijose geriausi rezultatai pasiekiami naudojant skirtingus vadovavimo stilius. Todėl juos reikia ne tik žinoti, atpažinti, bet ir sąmoningai bei tikslingai naudoti.

Mokomajame filme pateikiamos suvaidintos situacijos. Vadovavimo stilius žmogui nėra įgimtas – jo galima išmokti.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Stresas egzaminų metu. Kaip jį sumažinti?“
Šiame mokomajame filme siekiama suteikti daugiau žinių apie stresą, padėti ne tik jį atpažinti, bet ir mažinti. Mokykloje daugiausia įtampos kyla prieš egzaminus, todėl svarbu pedagogams, tėvams ir artimiesiems savo streso bei nerimo neperduoti mokiniams, nekelti nereikalingo spaudimo. Stresą ir psichologinę įtampą galėtų sumažinti požiūrio į šiuos reiškinius keitimas, psichologinis pasirengimas ir nusiteikimas.

Ekspertai dr. Antanas Valantinas (Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto docentas), dr. Pranas Gudynas (Nacionalinio egzaminų centro direktorės pavaduotojas) ir Saulius Jurkevičius (Vilniaus licėjaus direktorius) išsako savo nuomones apie tai, kaip mažinti stresą per egzaminus. Jie pataria, kaip ne tik mokytojai, bet ir visuomenė galėtų keisti savo požiūrį į egzaminus, kad tai ne „pasaulio pabaiga", o logiškas mokslų baigimo etapas, savo gebėjimų parodymas. Filme pateikiami konkretūs patarimai, kaip atpažinti stresą ir neleisti, kad jis užvaldytų, kaip jį mažinti pasitelkus laiko vadybą, planuojant savo elgesį per egzaminus, pavyzdžiui, pradėti nuo lengvesnių užduočių, jas įveikus imtis sudėtingesnių.

Patyręs sėkmę žmogus drąsiau jaučiasi ir su didesniu noru imasi sudėtingesnių užduočių. Mokiniui svarbu teisingai įsivertinti savo galimybes, nusimatyti realų tikslą ir suplanuoti veiksmus, o mokytojas turėtų jam padėti tai padaryti.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip organizuoti tėvų susirinkimą?“
Šis mokomasis filmas skirtas plėsti pedagogų, mokinių tėvų ir globėjų bendradarbiavimą, įtraukti juos į klasės bendruomenės gyvenimą, kad jie būtų ne tik pasyvūs stebėtojai, bet ir patys nebijotų teikti pastabų, dalytis idėjomis. Problematika siejama su gebėjimu planuoti, organizuoti ir vesti tėvų susirinkimus.

Mokytojai dažnai jaučia įtampą dėl artėjančio tėvų susirinkimo. Jie svarsto, kokius klausimus, kokias problemas reikėtų aptarti. Kaip neįsitraukti į ilgas ir beviltiškas, o kartais net provokuojančias diskusijas? Kaip atsispirti pagundai viešai aptarinėti asmeninius klausimus?

Ekspertų Virgilijaus Pupeikio (Vaikų meninės studijos „Diemedis" direktoriaus, švietimo konsultanto) ir Alberto Lakštausko (švietimo lyderystės konsultanto)dėstomas mintis iliustruoja vizuali animacija, kurioje konkrečius žmones pakeičia stilizuotos lego figūrėlės. Ekspertai pataria, kad prieš kviečiant eilinį kartą mokinių tėvus, mokytojui pravartu susimodeliuoti vieną ar kitą situaciją, apmąstyti ne tik galimus susirinkimo scenarijus, bet ir susirinkimo vedimo tikslus, struktūrą bei strategiją.

Mokomajame filme pristatomos nuoseklios tėvų susirinkimų vedimo gaires, tačiau sėkmė priklauso ne tik nuo mokytojo teisingai sudėlioto plano, bet ir nuo jo profesionalumo nuoširdžiai bendraujant bei įtraukiant į veiklas tėvus, kitus bendruomenės narius.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Mokytojai ir konfliktai“
Šiame mokomajame filme keliamas klausimas, ar konfliktai gali būti naudingi, ir ieškoma atsakymų į klausimą, kaip išmokti tokių konfliktų sprendimo strategijų, kurios būtų naudingos ugdymo procesui ir nekeltų neigiamų emocijų nei mokytojams, nei mokiniams.

Pristatomas sprendimų ieškojimo kelias (remiamasi psichologo Dr. Thomas Gordon, programos „Pedagogų profesinių įgūdžių lavinimas (T.E.T.)" autoriaus, mintimis).
Kiekvienas mokytojas pamokose susiduria su šiais klausimais: kaip palaikyti klasėje darbingą atmosferą, kaip drausminti tuos mokinius, kurie nesilaiko taisyklių, trukdo kitiems. Kartais mokytojui ši darbo dalis asocijuojasi su konfliktais, o konfliktai -- su neigiamomis emocijomis, įtampa. Visa tai trukdo gerai atlikti savo darbą, vargina, o ilgainiui ima kelti vis didesnį stresą. Filme siekiama parodyti skirtingas elgesio strategijas konfliktinėse situacijose ir jas paaiškinti.

Ekspertai dr. Antanas Valantinas (Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto docentas) ir Irena Ramoškaitė (Ugdymo plėtotės centro specialistė, psichologė) supažindina mokytojus su sprendimo ieškojimų metodu, paaiškina, kuo jis skiriasi nuo įprastos laimėti ar pralaimėti strategijos. Analizuodami kelis konkrečius konfliktinių situacijų pavyzdžius, ekspertai rekomenduoja, kaip mokytojas galėtų elgtis, kokius metodus ir kokį požiūrį pasirinkti, kad konfliktas nesupriešintų abiejų pusių ir nesukeltų joms streso, bet taptų visiems naudinga situacija, atveriančia naujas bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes.
Mokomasis filmas neteikia vieno „teisingo" atsakymo, o siekia skatinti mokytojus analizuoti situaciją ir ieškoti sau priimtino kelio.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Visuminis mokymasis. Idėjos esmė


Filmas „Visuminis mokymasis“ (rež. Nic Askew)
Film by Nic Askew „Connected Learning“
Šaltinis: Connected Learning: 'ESSENCE'
Nuoroda: http://vimeo.com/37639766
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

James McCall. Šiuolaikinis vadovėlių vertinimasBendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų mokymai. Seminarą „Šiuolaikinis vadovėlių vertinimas“ veda lektorius iš Jungtinės Karalystės Džeimsas Makolas (James McCall). Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones".
2014 m. sausio 21--23 d., Vilnius.
Parengė

0 komentarai (-ų):

Visuminis mokymasis. Žaidimas


Filmas „Visuminis mokymasis" (rež. Nic Askew)
Film by Nic Askew „Connected Learning"
Šaltinis: Connected Learning: 'PLAY'
Nuoroda: http://vimeo.com/47111398
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

Inga Misikienė. Vaikų piešiniai (2/2)Ingos Misikienės, Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka" Valdorfo grupės auklėtojos paskaita „Vaikų piešiniai".
2012 m. gegužės 2 d., Vilnius.
Parengė Daiva Liubamirskaitė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Inga Misikienė. Vaikų piešiniai (1/2)Ingos Misikienės, Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka" Valdorfo grupės auklėtojos paskaita „Vaikų piešiniai".
2012 m. gegužės 2 d., Vilnius.
Parengė Daiva Liubamirskaitė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Kari Frid. Valdorfo mokyklos siekis -- visuomenės humanizavimasKari Frid (Kari Frid), Bergeno (Norvegija) Valdorfo mokyklos mokytojos, gydančiosios pedagogės, paskaita „Valdorfo mokyklos siekis -- visuomenės humanizavimas". Iš anglų kalbos verčia Rasa Kabailaitė.
Vilniaus Valdorfo mokykla, 2012 m. spalio 26 d., Vilnius.
Parengė Daiva Liubamirskaitė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip atpažinti patyčias?“
Mokomajame filme pristatoma, kaip atskirti patyčias nuo pavienių smurto atvejų. Aptariami pagrindiniai patyčių bruožai, formos, patyčių dalyviai. Pateikiamos glaustos rekomendacijos, kokius su galimomis patyčiomis susijusius požymius pastebėję suaugusieji turėtų atkreipti dėmesį, vykdyti prevenciją.

Jau kuris laikas vis garsiau kalbama apie patyčias tarp vaikų ir paauglių. Atkreipus dėmesį ir jautriai reaguojant į patyčių apraiškas mokykloje, susiduriama su kita problema — neretai patyčios neskiriamos nuo pavienių chuliganizmo, drausmės nepaisymo ar kitų konfliktinių. Nemokant atpažinti patyčių, nežinant jų požymių ir pasireiškimo formų, į vieną krūvą suplakami įvairiausi konfliktai, iš tiesų reikalaujantys skirtingų sprendimo būdų. Dažnai tokias situacijas pedagogams ir mokyklos administracijai sunku veiksmingai spręsti.

Patyčios visuomet turi sunkių neigiamų padarinių visiems, kurie su jomis susidūrė. Todėl būtina užkirsti patyčioms kelią tiek mokykloje, tiek už jos ribų.

Ekspertų dr. Romo Prakapo (Mykolo Romerio universiteto Edukologijos instituto docento) ir dr. Antano Valantino (Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto docento) kalba iliustruota grafiniais vaizdais, animacijoje parodomi keli sukurti personažai.

Mokomajame filme pateikiami keli konkretūs pavyzdžiai, tačiau jų gali būti ir netipiškų, sunkau atpažįstamų. Jei norime laiku ir veiksmingai sustabdyti patyčias savo aplinkoje, turime mokytis jas atpažinti ir skirti nuo šiurkštaus tarpusavio bendravimo ar netyčia padarytų klaidų.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip išugdyti jaunąjį tyrėją?“
Mokomasis filmas skirtas plačiau supažindinti su tyrimo metodu. Šiuolaikiniame pasaulyje žinios greitai sensta, informacija nuolat keičiasi. Todėl svarbu mokėti pačiam žinias atrasti, atnaujinti. Ugdyti jaunąjį tyrėją — pirmiausia reiškia mokyti mąstyti, ieškoti, klausti. Tai nėra lengva, iš mokytojo reikalauja specialaus pasirengimo ir planavimo, daugiau pastangų ir laiko.

Ekspertės prof. Palmira Pečiuliauskienė (Lietuvos edukologijos universitetas) ir Oksana Kietvičienė (Lentvario M. Šimelionio gimnazijos technologijų mokytoja ekspertė) komentuoja tyrimo etapus, jų svarbą ugdymo procese, kalba apie tai, kad tyrimai ne tik ugdo asmeninę atsakomybę, bet ir moko dirbti grupėmis, bendradarbiauti.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Debatai“
Šis mokomasis filmas supažindina su Debatų metodu, kuris tikslingai taikomas ugdymo procese formuoja mokinių tiriamojo darbo įgūdžius, pažintinį ir socialinį aktyvumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, pozityvų ir kritinį mąstymą, bendravimo įgūdžius, lavina dėmesį, atmintį, formuoja demokratiškai mąstančią, tolerantišką asmenybę.

Dirbdami komandinį darbą, mokiniai ugdosi pasitikėjimą savimi ir vieni kitais, išmoksta dalytis patirtimi ir žiniomis. Vykdant debatus keičiasi požiūris į aplinkinius ir pasaulį, ugdoma pakanta kitokiai nuomonei, plečiasi akiratis, globaliau mąstoma.

Ekspertai Aurimas Perednis (žurnalistas) ir mokytojos praktikės Daiva Dūdėnienė (Utenos A. Šapokos gimnazija) ir Nijolė Braukylienė (Utenos r. Užpalių gimnazija) kviečia mokyti(s) debatuoti, taikyti šį metodą per savo mokomąjį dalyką ar organizuojant kitas veiklas.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas?“
Šis mokomasis filmas kelia klausimą, kaip mokykloje po vienu stogu sugyventi skirtingų kartų atstovams (mokytojams ir mokiniams).

Apibūdinamos keturios kartos: kūdikių bumo karta (gimusieji 1943—1960 m.), X (nežinomoji, maištingoji) karta (gimusieji 1961—1981 m.), Y karta (juos dar vadina socialinių tinklų, tūkstantmečio; gimusieji 1982—2004 m.), Z karta („Google" karta; gimusieji nuo 2005 m. ir gimsiantys iki 2023 m.). Mokyklose dirba pedagogai, atstovaujantys kūdikių bumo, X ir Y kartoms. Jie moko ir ugdo mokinius, atstovaujančius Y ir Z kartoms. „Susikalbėti" skirtingų kartų atstovams vertybiniu lygmeniu nėra paprasta: jie turi skirtingas vertybes ir pomėgius, skirtingai mąsto, skirtingai perka ir valgo, skirtingai rengiasi, skirtingai mokosi.

Mokomajame filme pristatoma kartų teorija pagal amerikiečių ekonomistą ir demografą Neilą Hauvą ir rašytoją bei dramaturgą Viljamą Štrausą. Paaiškinama, kuo viena karta skiriasi nuo kitos, kokios yra kiekvienos kartos vertybės. Geriau pažįstant vieniems kitus didėja sėkmingos komunikacijos, veiksmingo ugdymo galimybės.

Ekspertė Lidija Laurinčiukienė (švietimo žurnalistė, nepriklausoma švietimo ir verslo konsultantė) pataria kūdikių bumo, X ir Y kartos pedagogams, į ką verta atkreipti dėmesį bendraujant su šiuolaikinės — Y ir Z — kartos mokiniais.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Sėkminga pamoka. Planavimas“
Šis mokomasis filmas skirtas pristatyti vieną iš sėkmingos pamokos prielaidų — pamokos planavimą. Kaip žinia, pamokai „nepasisekus", mokytojai vardija priežastis: mokiniai nesimoko, nesiklauso, nesistengia, nėra motyvacijos ir t. t. Tačiau ne vien mokiniai atsakingi už pamokos sėkmę. Kokius įrankius ir išteklius gali panaudoti mokytojas, siekiantis kuo dažniau po pamokos ją įvertinti kaip gerai pasisekusią? Metodiniame filme, pasirinkus lengvą ir vaizdžiai patrauklią valgio gaminimo asociaciją, apibendrintai ir sutelktai pristatomi mokslo ir praktikos padiktuoti apibendrinti patarimai bei pagrindiniai principai.

Ekspertai Dana Kanclerienė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja) ir dr. Romas Prakapas (Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas).

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip sukurti patrauklią mokyklos interneto svetainę?“
Šiame mokomajame filme pristatomas vienas iš mokyklos įvaizdžio kūrimo ir reputacijos stiprinimo įrankių -- mokyklos interneto svetainė. Kaip ugdymo įstaiga viešai save pristato visuomenei ir kokią informaciją apie save skleidžia, taip dažniausiai ją priima visuomenė. Šiuo metodiniu filmu siekiama pateikti rekomendacijų ir patarimų kuriantiems savo mokyklos interneto svetainę.

Ekspertė Lidija Laurinčiukienė, švietimo žurnalistė, nepriklausoma švietimo ir verslo konsultantė, pataria, kaip patraukliai ir estetiškai „apstatyti savo svetainę", kad būtų malonu į ją „užeiti". Ekspertas Mantas Masaitis, Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas, pristato bendruosius tinklapio kūrimo (teksto formulavimo, garso, navigacijos ir kt.) principus, pataria, ko reikėtų vengti kuriantiems mokyklos tinklapį, nurodo, kaip sukurti įdomią, naudingą ir lankomą svetainę.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

1 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip organizuoti patyčių prevenciją mokykloje?“
Šis mokomasis filmas – nuoseklus patyčioms skirto probleminio mokomojo filmo „Kaip atpažinti patyčias?" tęsinys. Filme pristatoma, kaip veiksmingai užkirsti kelią patyčioms mokyklose, kokios prevencijos strategijos gali būti taikomos, kokie pagrindiniai jų žingsniai.

Efektyvi patyčių prevencija mokykloje bus tada, kai į tai įsitrauks visi bendruomenės nariai, kai ji bus vykdoma sistemingai, o nepriimtinas bet koks agresyvus elgesys netoleruojamas. Įvairias situacijas komentuoja ekspertai psichologai dr. Robertas Povilaitis, VšĮ „Vaikų linija" vadovas, ir Jurgita Smiltė Jasiulionė, VšĮ „Vaikų linija" savanorių mokytoja.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip prisistatyti?“
Pedagogui svarbus gebėjimas save pateikti taip, jog būtų patenkinti skirtingų tikslinių auditorijų (kolegų, mokinių, tėvų) lūkesčiai. Kiekviena tikslinė auditorija iš pedagogo tikisi skirtingų dalykų, o mokėjimas prisistatyti ugdo pedagogo pasitikėjimą savimi.

Filme ieškoma atsakymų į klausimus: kaip pedagogas profesionalas gali sudominti skirtingas tikslines auditorijas? Kaip per kelias pirmąsias susitikimo minutes gali patraukti skirtingų tikslinių auditorijų dėmesį? Kaip jį išlaikyti visą bendravimo laiką? Kokiais būdais pedagogas galėtų pasiekti užsibrėžtų tiklų, išlaikyti savivertę, įgyti auditorijos pasitikėjimą?

Pedagogai pasidalija mintimis, kaip jie jautėsi prieš klasę ką tik pradėję dirbti, kas jiems kėlė baimę.

Filmo kūrėjai parodo skirtingas prisistatymo auditorijai situacijas, ekspertė kiekvieną apibūdina ir pasiūlo, kaip geriau elgtis, kad pašnekovas būtų išgirstas ir prieš auditoriją jaustųsi komfortabiliai.
Ekspertė – nepriklausoma švietimo konsultantė Lidija Laurinčiukienė.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Mokytojų „perdegimas“. Kaip jo išvengti? Kaip sau padėti?
Šis mokomasis filmas pasakoja apie pedagogų perdegimo sindromą: kaip jį atpažinti, pripažinti bei valdyti. Perdegimo sindromas — tai kraštutinė profesinės nesėkmės išgyvenimo situacija. Šis sindromas yra viena iš pačių opiausių problemų, kurias savo darbe patiria pedagogai bei kiti švietimo įstaigų darbuotojai. Mokomasis filmas kurtas siekiant suteikti žinių bei rekomendacijų, sprendžiant vieną aktualesnių, tačiau dažnai neidentifikuojamų, neigiamų problemų.

Jei mokytojas pradeda jausti nuovargį, fizinį ir emocinį išsekimą, abejingumą, bei nepasitenkinimą savo darbo rezultatais — tai gali būti pirmieji perdegimo požymiai, į kuriuos būtina reaguoti.

Psichologų dr. Antano Valantino ir Vyčio Valantino pastebėjimai, kodėl perdegimo sindromas atsiranda, patarimai kaip jį įveikti ir kur kreiptis pagalbos, šį mokomąjį filmą paverčia puikiu teigiamos energijos užtaisu ne tik pedagogui, bet ir kitos profesijos atstovui, darbe išgyvenančiam sunkų laikotarpį.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip organizuoti modulinį mokymą?“
Mokomasis filmas pasakoja apie tai, kas yra modulinis mokymas. Kaip paaiškinti modulinį mokymą, kokie yra jo privalumai, probleminės vietos, sprendimo būdai. Filme pristatoma sėkminga Kaišiadorių r. Algirdo Brazausko gimnazijos ( http://a.brazausko-gimnazija.lt/ ) patirtis.

Modulinį mokymą galima įsivaizduoti it iš daugelio detalių sudėliotą vientisą dėlionę. Kiekviena detalė atitinka tam tikrą dalyko funkcinį mazgą, o vertinimas sudaro galimybę objektyviai pamatyti, kokių detalių dar trūksta. Mokinys tampa dėlionės dėliotoju — žaidėju. Kiekvienas mokinys gali kurti savo asmeninę, siektiną mokslo pasiekimų dėlionę.

Modulinio mokymo sistemą pristato modulinio mokymo ekspertė dr. Loreta Statauskienė, Kaišiadorių r. Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius Stanislavas Bernikas, darbo patirtimi dalinasi chemijos mokytojas Vytautas Kavaliauskas.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Ką sako mokytojo kūno kalba?“
Mokomojo filmo tema — mokytojo kūno kalba. Iš esmės būtent kūno kalba lemia tai, ar mokytojas bus priimtas, gerbiamas mokinių, ar jo bus klausomasi t.y. ar mokytojas galės valdyti klasę, ar mokiniai atliks jo skiriamas užduotis. Mokytojo elgsena gali turėti įtakos net mokinių pasirinkimui — ar jiems patinka jo dėstomas dalykas, ar ne. Tinkama kūno kalba gali sustiprinti bendravimą, aktyvinti bendradarbiavimą ir netgi dalyko mokymosi motyvaciją.

Mokomojo filmo tikslas — suteikti mokytojams žinių apie kūno kalbos ženklus, pateikti rekomendacijų ir praktinių patarimų. Mokomajame filme kuriamos situacijos, kurios padeda lengviau suprati kūno kalbos signalus. Juos interpretuoti ir skaityti mokinių akimis padeda Lietuvos edukologijos universiteto docentė dr. Zita Nauckūnaitė.

Aplinkiniai pirmiausia pastebi, ką mes darome, kaip mes atrodome, o tik tada, ką sakome. Ekspertė Lidija Laurinčiukienė, švietimo žurnalistė, nepriklausoma švietimo ir verslo konsultantė, pataria, kaip suprasti kūno kalbą, kaip jos išmokti ir kaip ją valdyti.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Projektinė užduotis“
Šiame mokomajame filme pristatomas ugdymo procese dažnai naudojamas projekto metodas. Šis metodas skatina mokinius mokytis kitaip — siejant mokymąsi su tikrove, ieškant sąsajų tarp daiktų ar reiškinių, išeinant už mokomojo dalyko ribų. Ekspertas Lietuvos edukologijos universiteto docentas dr. Darius Česnavičius apibūdina šio metodo privalumus ir skirtumus nuo paprastos užduoties, išvardija projekto etapus, aiškina, kaip jį planuoti.

Projektus mokiniai gali vykdyti individualiai ar grupėmis, sistemingai planuodami ir pristatydami savo veiklas, vertindami ir įsivertindami atliktus darbus.

Taikant šį metodą dažniausiai pavyksta mokinius motyvuoti ir padėti jiems ugdytis gyvenimui reikalingų žinių, ugdant visuomenėje būtinas mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę pilietinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę ir kultūrinę kompetencijas.

Projektas – universalus metodas, jis gali būti taikomas visų mokomųjų dalykų ugdymui. Projektinio darbo etapai išskiriami pagal Passi Sahlberg.

Šiame filme pateikiamas Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos geografijos mokytojos Genovaitės Kynės ne kartą išbandytas projektinės užduoties pavyzdys. Originali tema geografijos namų darbams skatina mokinius pasitelkti kūrybiškumą ir išmokti svarbiausius projektinio darbo etapus. Projektą vertina patys mokiniai, taip pat žurnalistas ir keliautojas Vytaras Radzevičius.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Darbas grupėmis“
Šiuo mokomuoju filmu tęsiama serija apie įvairius darbo metodus. Šiame mokomajame filme pasakojama apie darbo grupėmis metodą. Jį rekomenduojama taikyti kaip mokymo ir mokinių mokymosi bendradarbiauti priemonę, suteikiančią daugiau galimybių skirti įvairesnes užduotis, ugdančią mokinių atsakomybę. Dirbdami grupėmis mokiniai ima geriau pažinti klasės draugus, labiau jais pasitikėti, įvertinti asmeninius gebėjimus. Be to, jie mokosi dirbti komandoje, o šių įgūdžių vėliau prireiks studijuojant ar dirbant.

Metodinio filmo tikslas -- atkreipti pedagogų dėmesį į tai, kaip tikslingai taikyti šį metodą ugdymo procese ir ko reikėtų vengti. suteikti mokytojams žinių, kaip teisingai planuoti darbą pasirinkus šį mokymo metodą.

Filme pateikiami metodo parengimo, vykdymo ir vertinimo veiklų žingsniai, aptariamos dažniausios klaidos. Darbo grupėmis metodo etapus ir klaidas komentuoja ekspertės Vilma Leonavičienė (Lietuvos edukologijos universitetas), ir Jurgita Petrauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip ugdyti Europos pilietį?“
Mokomasis filmas atskleidžia du sėkmingus ir kūrybiškus — Europos piliečio ugdymo pavyzdžius, jų vykdymo proceso svarbiausius žingsnius. Kauno mokykla-darželis „Šviesa" pristato projektą „Mes — europiečiai", o Vilniaus Filaretų pradinė mokykla — „Mes — europarlamentarai".
Vykdydamos projektą „Mes -- europiečiai" klasės tampa Europos Sąjungos valstybėmis, o jų mokiniai — Europos piliečiais. Jie kelis mėnesius renka informaciją apie įvairių šalių istoriją, kultūrą, tradicinius patiekalus, ruošiasi projekto kulminacijai — kalėdinėms dirbtuvėms. Vienas projekto tikslų — įtraukti ne tik mokinius, mokytojus, bet ir mokinių tėvus. Projekto idėja skatina bendrauti visos mokyklos vaikus ir taip kurti bendruomenę.
Vykdydami projektą „Mes — europarlamentarai" pradinių klasių mokiniai drauge su mokytojais organizuoja renginį -- Europos Parlamento posėdį. Jame mokiniai pristato skirtingas Europos Sąjungos šalis ne tik klasės draugams, bet ir išskirtinei viešniai — posėdžio pirmininkei Europos Parlamento narei Laimai Andrikienei.
Projektai „Mes -- europiečiai" ir „Mes — europarlamentarai" skatina mokinius pažinti kitas šalis, keisti savo ir kitų požiūrį į kitataučius, suprasti savo išskirtinumą, moko ne tik rinkti informaciją ir ją analizuoti, bet taip pat aktyviai veikti, bendradarbiauti — ugdo asmeninę, pažinimo, socialinę kompetencijas. Svarbiausia, kad šios veiklos gilina suvokimą — mes esame europiečiai, o Europa — mūsų namai.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip ugdyti pilietiškumą?“
Neretai mokykloje pilietinio ugdymo pamokos tampa formalizuotu teorinių dalykų ir tezių dėstymu. Mokytojams reikia rasti metodą, kaip pilietinio ugdymo pamoką paversti įdomia ir jaunimui aktualia veikla, kaip informaciją pateikti praktiškai ir naudingai, kaip mokinius sudominti pilietiškumo idėjomis. Ir svarbiausia, kaip jaunajai kartai aktyviai skiepyti pilietiškumo jausmus.
Pirmiausia pilietiškumo pavyzdį turi rodyti pats mokytojas, o norint pilietiško elgesio idėjas perduoti mokiniams, būtina su jais užmegzti stiprius žmogiškus ryšius.
Mokomajame filme „Kaip ugdyti pilietiškumą?" pristatomas Molėtų rajono Alantos miestelio gimnazijos pilietinio ugdymo pavyzdys. Kasmet mokiniai su mokytoja Jurgita Kniaziukiene inicijuoja ir vykdo dešimtis pilietiškumo projektų. Į klausimą, kas yra pilietiškumas, mokytoja Jurgita atsako vienu žodžiu -- „Mes".
Taip pat mokomajame filme aktualia pilietiškumo ugdymo tema kalba Pilietinių iniciatyvų centro vadovas Girvydas Duoblys ir žinomos grupės „G&G Sindikatas" lyderis Gabrielius Liaudanskas.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip ugdyti mokinių verslumą?“
Mokomajame filme Klaipėdos „Ąžuolyno" gimnazijos ekonomikos mokytojas ekspertas Edmundas Kvederis pristato metodą, kaip dar mokykloje galima pradėti mokinius mokyti verslumo. Mokomajame filme aptariami 5 nuoseklūs žingsniai metodui įgyvendinti. Edmundas Kvederis įgyvendindamas „Lietuvos Junior Achievement" projektą įkūrė Mokomąją mokinių bendrovę (MMB) ir jau kelerius metus kartu su mokiniais kuria tikrą verslą. Jis teigia, kad geriausias būdas mokytis verslo -- išbandyti tai praktiškai.
Verslas -- tai energija, sukanti mūsų gyvenimus, kurianti galimybes ir materialinę gerovę. Nuo to, kiek brandus, kokybiškas, gyvybingas bus mūsų verslas, priklauso tiek mūsų asmeninė, tiek šalies ateitis. Daugelis žmonių mano, kad verslumas -- įgimta savybė. Tačiau taip nėra. Verslumą galima ugdyti.
Pristatoma sėkmės istorija tik įrodo, kad šis būdas supažindinti mokinius su verslo pagrindais yra nesudėtingas, praktiškas ir įdomus. O įgytas verslumo ir bendradarbiavimo žinias mokiniai puikiai naudoja ateityje. Verslumo tema komentuoja ekspertė Sonata Likienė.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip vertinti ugdymo procese?“
Mokomajame filme keliamas klausimas, kokį mokinių vertinimo būdą taikyti, kai šiuolaikiniam mokymui jau nebetinka formalus „matavimo būdas". Kodėl mokinys dažnai jaučiasi neįvertintas arba įvertintas neteisingai? Kodėl vertinimas, kurio pagrindinis tikslas — padėti mokiniui tobulėti ir įgyti didesnę motyvaciją mokytis, dažnai veikia atvirkščiai -- mokinys patiria nusivylimą, neteisybę ir nebenori mokytis?
Viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad mūsų mokyklose taikoma vertinimo sistema pernelyg orientuota į galutinius sprendimus apie mokinio žinias bei jų įtvirtinimą pažymiu. Pats mokinys mažai dalyvauja įvertinimo procese arba apskritai nedalyvauja.
Prienų r. Stakliškių vidurinės mokyklos direktorė ir mokytoja ekspertė Loreta Šernienė kviečia panagrinėti sąvokas vertinimas, įvertinimas ir įsivertinimas, išbandyti naujus, kitokius vertinimo būdus. Ekspertė pristato vertinimo tipų modelius ir aptaria, kaip prie vertinimo proceso mokykloje gali prisidėti patys mokiniai, jų tėvai, mokytojai?
Metodinę medžiagą rengė ir vertino Prienų r. Stakliškių vidurinės mokyklos direktorė ir mokytoja Loreta Šernienė ir Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė Irma Neseckienė.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip sukurti ugdymuisi patrauklią aplinką pradinukams?“
Mokomojo filmo pristatoma tema — aktuali kiekvienam mokytojui. Niekas neabejoja, kad aplinka daro poveikį mokymosi procesui. Saugi, mokytis skatinanti aplinka ypač svarbi pradinėse klasėse — ji vaikui padeda ne tik susidomėti mokslu, bet ir sėkmingiau prisitaikyti prie savo gyvenimo pokyčių. Mokyklos keičia langus, perdažo sienas, perka naujus stalus. Ar yra dar kas nors, ką galima padaryti vaikų labui be didelių papildomų investicijų?
Mokomojo filmo tikslas — pasidalinti idėjomis apie kokybiškos ugdymo aplinkos pradinėms klasėms kūrimą. Paaiškinti pagrindinius tokios aplinkos kūrimo principus, parodyti ir argumentuoti jos privalumus, padrąsinti mokytojus nebijoti iššūkių, kurių visuomet atsiranda ką nors keičiant.
Vilniaus „Šviesos" pradinės mokyklos mokytojai, mokiniai ir jų tėvai nusprendė pakeisti klasės aplinką, ją padaryti įdomią, jaukią, patrauklią būti. Klasės viduje sukūrė skirtingų veiklų centrus, perstumdė suolus, pritaikė poilsio erdves. Kaip jiems sekėsi kurti, kokią naudą pradinukams teikia patraukli klasės aplinka ir kaip pavyksta to pasiekti neišnaudojant didelių išteklių?
Mokomojo filmo metodinę medžiagą ruošė ir komentavo Ugdymo plėtotės centro Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė Violeta Jonynienė ir Ugdymo inovacijų centro direktorė Regina Sabaliauskienė (www.uic.lt).

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Penki patarimai pradedančiajam mokytojui“
Mokomasis filmas „Penki patarimai pradedančiajam mokytojui" skirtas padrąsinti ir pastiprinti jauną, tik pradedantį dirbti mokykloje mokytoją, suteikiant jam pagrindines gaires, kuriomis jis galėtų vadovautis pirmaisiais mokytojavimo metais.
Pirmieji metai mokykloje pedagogui neretai būna sunkūs. Trūksta patirties, įgūdžių, dažnai -- ir pasitikėjimo savimi. Nieko keisto, kad labai intensyviame mokyklos gyvenime, kasdien užklumpa įvairiausios problemos, jauni mokytojai dažnai pameta esmines atramas, sutrinka ir nusimena, o gal net suabejoja savo profesijos pasirinkimu.
Šio mokomojo filmo struktūra -- penki patarimai, padėsiantys pradedančiajam mokytojui nepamesti esmės ir tikslo, sėkmingai susidėlioti prioritetus, nesusipainioti smulkmenose ir tiesiog geriau, stipriau jaustis.
Patarimus teikia Mokyklų tobulinimo centro programų direktorė Marina Vildžiūnienė (www.mtc.lt), Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo pagrindų katedros docentė dr. Rita Makarskaitė -- Petkevičienė ir Lietuvos mokytojai.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Mokytojo profesijos svarba“
Mokomasis filmas „Mokytojo profesijos svarba" duoda ženklą, jog mokytojų profesija yra gana menkai vertinama ir ne itin žavi profesijos pasirinkimų kryžkelėje esančius jaunus žmones. Niekas neabejoja mokytojo darbo svarba, tačiau tyrimai ir apklausos rodo, kad visuomenės požiūris į mokytojus -- gana pasyvus.

Ugdydami jaunąją kartą mokytojai kasdien susiduria su sudėtingomis, įžvalgos, kantrybės ir gerumo reikalaujančiomis situacijomis. Atiduodami vaikams ir mokyklai visas savo jėgas, mokytojai dažnai jaučiasi neįvertinti.

Mokomasis filmas kupinas refleksijų, žinomų žmonių istorijų apie savo mokytojus ir šviesių minčių apie tai, kaip galima pakeisti požiūrį į mokytoją ir jo darbą. Filmo tikslas -- įkvėpti mokytojams vilties, kad laikai, kuomet visuomenė ims deramai vertinti mokytojo profesiją -- nebe už kalnų. Įrodymas -- mokytojo profesijos prestižo augimas Vakarų valstybėse, bendras edukologijos, kaip srities, reikšmės ir svarbos didėjimas visose išsivysčiusiose valstybėse.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Durstinio metodas“
Mokomasis filmas pristato „Durstinio" mokymosi metodą. Šio filmo tikslas -- pristatyti ir pavaizduoti „Durstinio" metodą, atskleidžiant jo veikimo principą ir naudą. Mokomuoju filmu siekiama paskatinti mokytojus išbandyti šį metodą savo klasėje.
„Durstinio" metodas grįstas mokinių bendradarbiavimu. „Durstinio" metodo svarbiausias aspektas yra tai, jog kiekvienas grupės narys tampa mokymosi medžiagos dalies ekspertu ir moko kitus. Veiklos pradžioje mokiniai skirstosi „namų" grupėmis, kiekvienas grupės narys gauna skirtingą medžiagą (temas, klausimus, užduotis), kurią turi išmokti pats ir išmokyti kitus grupės narius. „Namų" grupėje mokiniai susipažįsta su savo mokymosi medžiagos dalimi ir pristato vieni kitiems savo nagrinėjamų klausimų tematiką. Tada mokiniai persigrupuoja — susiskirsto į „ekspertų" grupes ir gauna naują užduotį. Atlikę šią užduotį mokiniai grįžta į „namų" grupes ir moko vieni kitus. Grupės tikslas -- kad visi mokiniai išmoktų visą mokymosi medžiagą.
Metodinę „Durstinio" medžiagą komentuoja Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovė Vilma Leonavičienė ir Abraomo Kulviečio lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Daiva Briedienė.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):