Mokomasis filmas „Standartizuoti testai“
Mokomasis filmas „Standartizuoti testai -- nauja galimybė tikslingai tobulinti pedagogų kvalifikaciją ir ugdymo kokybę". Mokantis reikia kelti naujus iššūkius sau pačiam, įveikti savo baimes ir nepasitikėjimą, gebėti pozityviai nusiteikti siekiant individualių rezultatų. Nacionalinis egzaminų centras siūlo mokiniams ir jų mokytojams objektyvų įrankį -- standartizuotus testus, kurie padeda užtikrinti geresnį grįžtamąjį ryšį ugdymo procese ir tiksliau įsivertinti mokyklos bei mokytojų darbo veiksmingumą.
Ištarus žodį „testas", daugelis mokinių susigūžia, mokytojai įsitempia, nes visuomenėje paplitusi klaidinga nuomonė, kad reikia bijoti įvairių patikrinimų, testų ir egzaminų. Tačiau psichologai teigia, jog bijome ne užduočių, o to, ko nesuprantame, nepažįstame, nežinome.
Šiuo metu mokyklos gali pasinaudoti standartizuotais testais dviem būdais: pasiimti juos savarankiškai Nacionalinio egzaminų centro sistemoje KELTAS arba teikti paraiškas ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis, gauti visus tais metais parengtus standartizuotus testus. Kartu su standartizuotais testais yra skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos, Lietuvos mokinių rezultatai. Informacija internete www.nec.lt.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip ugdyti gabius vaikus?“
Mokomojo filmo „Kaip ugdyti gabius vaikus?" tikslas -- atkreipti mokytojų dėmesį į tai, jog specifinių ugdymo(si) poreikių turi ne tik silpniau besimokantys, bet ir ypatingai gabūs vaikai. Supažindinti su esamomis galimybėmis ir sėkmingu kitų mokyklų pavyzdžiu, paskatinti bei padrąsinti mokytojus tinkamai ugdyti gabius vaikus savo mokyklose, padedant jiems visapusiškai tobulėti ir toliau augti.
„Gabių vaikų akademijos" direktorius ir mokytojas Alfredas Ramanauskas pristato pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo programą PRAGGA. Pagrindinis PRAGGA programos tikslas -- skatinti aukštesnio lygmens mąstymą naudojant ir drauge ugdant sąvokų formavimo, problemų sprendimo, tiriamosios veiklos, savireguliacijos ir darbo grupėje įgūdžius bei vientisą gilų gamtos mokslų supratimą.
Mokomasis filmas supažina su PRAGGA programos taikymu, pademonstruojant visą procesą, pažingsniui, su išsamiais komentarais, atskleidžiant svarbiausius šios programos principus ir naudą.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Trimatis ugdymo modelis“
Mokomasis filmas apie trimatį ugdymo modelį siekia supažindinti su socialinio, emocinio ir dvasinio intelekto ugdymo gairėmis. Šiandieninio pasaulio problemas spręsti, iššūkius priimti, sutikti ir pan. reikalingos brandžios, socialiai atsakingos asmenybės, turinčios ne tik gebėjimų bei įgūdžių priimti sprendimus, veikti atsižvelgiant į visuomenės, šalies, žmonijos interesus, bet ir savo veiklą, mąstymą bei gyvenseną grindžiančios tvirtomis dvasinėmis vertybėmis. Kaip išugdyti tokius mokinių gebėjimus?
Mokomajame filme pristatomas dailės terapijos metodas, kuris taikomas visapusiškam asmenybės ugdymui. Kiekvienas žmogus, nepaisant to, ar jis moka piešti ar ne, turi įgimtą gebėjimą savo emocijas, jausmus, būsenas išreikšti atitinkama spalva. Pasitelkęs atitinkamas priemones ir techniką kiekvienas žmogus geba perteikti savo išgyvenimus.
Supažindinama su pažangia asmenybės ugdymo programa „Aš esu kūrėjas" ir dalinamasi gerąja Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos patirtimi dalyvaujant šioje programoje.
Trimatį ugdymo modelį dailės terapijos metodą pristato edukologė, ugdymo specialistė, dailės terapeutė Marija Mendelė-Leliugienė (www.rafaelis.lt)

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Kaip organizuoti išorinį diferencijavimą?“
Mokomojo filmo „Kaip organizuoti išorinį diferencijavimą?" tikslas -- pristatyti pedagogų bendruomenei Lietuvos mokyklose gana retai taikomą išorinio diferencijavimo metodą. Pateikti metodinių rekomendacijų, įkvėpti sėkmingu Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos (http://www.buraco.kaunas.lm.lt/) pavyzdžiu.
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje išorinis diferencijavimas sėkmingai taikomas jau ne vienerius metus. Gimnazijos bendruomenė ir mokomojo filmo ekspertė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji vertintoja Audronė Šarskuvienė plačiau atskleidžia metodo privalumus, kylančių praktinių klausimų sprendimo būdus.
Kiekvienoje klasėje mokosi skirtingos asmenybės su skirtingais poreikiais, lūkesčiais, gebėjimais. Dažnam mokytojui kyla klausimas: kaip turint ribotus laiko ir žmogiškuosius išteklius vaikams sudaryti tokias galimybes, kad jie pasiektų aukščiausią jiems įmanomą išmokimo lygį? Vienas iš būdų -- diferencijuoti pamokos medžiagą, metodus, vertinimą. Tačiau tai labai apkrauna mokytoją, o rezultatas nėra toks, kokio norima.

Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Mokomasis filmas „Meilė Lukšienė - tautos ugdytoja“
Mokomasis filmas „Meilė Lukšienė - tautos ugdytoja" pasakoja apie vieną iškiliausių XX amžiaus Lietuvos moterų, literatūros tyrinėtoją, švietėją, Tautinės mokyklos koncepcijos kūrėją, Lietuvos švietimo reformos pradininkę.
Meilė Julija Matijošaitytė-Lukšienė kilo iš garsios lietuvių kultūros veikėjų Janulaičių giminės. Jos motina Julija Janulaitytė-Biliūnienė - medikė, lietuvių kultūlros ir visuomenės veikėja, rašytojo Jono Biliūno našlė. Meilė gimė 1913-aisiais Vienoje.
Gyvenimo pabaigoje habil. daktarė buvo apdovanota aukščiausiais Lietuvos valstybės, tarptautiniais apdovanojimais. Meilė Lukšienė mirė 2009-aisias. Meilės Lukšienės šimtmetį UNESCO -- Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija paskelbė 2013 metais pasaulyje minėtina sukaktimi.
Mokomajame filme prisiminimais dalijasi dukterys humanitarinių mokslų habil. dr., doc. Ingė Lukšaitė ir prof. Giedrė Lukšaitė-Mrazkova, Meilės Lukšienės bendradarbės ir bendramintės Violeta Jonynienė, dr. Vaiva Vaicekauskienė, bendražygis, pirmasis nepriklausomos Lietuvos kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys ir Švietimo ir moklso ministerijos Strateginių programų biuro vedėjas Ričardas Ališauskas.


Mokomąjį filmą parengė UAB „Mokomieji filmai“.
Ugdymo plėtotės centras, 2014.

0 komentarai (-ų):

Krašto apsaugos viceministrė Indrė Pociūtė-Levickienė. Įžanginis žodis

Gintos Orintienės, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkės, pranešimas „Globaliojo švietimo temų integravimo į ugdymo programas galimybės“.
Diskusija apie globalųjį švietimą dalyvaujant Malavio ir Zimbabvės švietimo darbuotojams. Ugdymo plėtotės centras, VšĮ „Humana People to People Baltic“. 2014 m. birželio 19 d., Vilnius. Parengė Donata Šablinienė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Jan Robertson. Lyderystė vardan mokymosi Lietuvoje. Švietimo lyderių mokymas (1/2)


Vaikato universiteto Profesinio mokymosi instituto (Naujoji Zelandija) vyresniosios tyrėjos, Grifito (Australija) universiteto profesorės Džen Robertson (Jan Robertson) paskaita „Lyderystė vardan mokymosi Lietuvoje. Švietimo lyderių mokymas" . Paskaita skaityta projekto „Lyderių laikas 2" neformaliojo švietimo lyderystės programoje, modulyje „Lyderis--mokymosi vedlys". Programos organizatorius -- LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomas projektas „Lyderių laikas 2". Partnerė -- VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras".
2014 m. kovo 12--13 d., Vilnius. Parengė Živilė Raškauskaitė.

0 komentarai (-ų):

Alina Kuzborska. Kristijono Donelaičio „Metų“ vertėjai į vokiečių kalbąDr. Alinos Kuzborskos (Varmijos ir Mozūrų universitetas Olštyne. Lenkija) pranešimas „Kristijono Donelaičio „Metų“ vertėjai į vokiečių kalbą“, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“. Vilniaus universitetas. Lietuvos mokslų akademija. 2014 m. rugsėjo 25–26 d., Vilnius. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):

Konferencija „Regioninė švietimo politika pagalbos mokyklai, mokytojui link“
2013 m. balandžio 16-17 d. Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamas projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)" Druskininkuose rengė konferenciją „Regioninė švietimo politika: pagalbos mokyklai, mokytojui ir mokiniui link“, kurioje dalyvavo LR švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, ministerijai pavaldžių institucijų vadovai, savivaldybių švietimo skyrių vedėjai ir švietimo centrų direktoriai. Daugiausiai dėmesio skirta švietimo kokybės užtikrinimo savivaldybėse klausimams. Konferencijoje aptartos projekto aktualijos. Vyko konstruktyvios diskusijos. Ugdymo plėtotės centro projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas).

0 komentarai (-ų):

2013 metų Pasaulio švietimo forumo filmas – diskusija apie visuotinį švietimąMetinis švietimo ministrų forumas.
Šaltinis: Education World Forum film 2013 A Global Education Conversation.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas. Redagavo Alma Vijeikytė.

0 komentarai (-ų):

Atraskite Valdorfo ugdymą. Rašymas ir skaitymas (2/2)Šaltinis: Eugene Schwartz. Discover Waldorf Education: Writing & Reading, Part 2.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas.

0 komentarai (-ų):

Kodėl būtent Chano akademija? Mokytojo požiūrisMokytojai ir mokyklų vadovai dalijasi sėkmės istorijomis apie tai, kaip Chano akademija pakeitė matematikos pamokas. Šiame įraše pasakojama, kaip individualizuojamas mokymasis, kokiais duomenimis remiamasi skiriant užduotis, kaip užtikrinama žinių kokybė, kokios galimybės mokytojams vaikus labiau įtraukti į ugdymo procesą. Šaltinis: Why I use Khan Academy - an educator's perspective.
Iš anglų kalbos vertė ir subtitravo Andrius Burnickas. Redagavo Alma Vijeikytė.

0 komentarai (-ų):

Ten, kur gimsta kinasAnykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleiviai jau ketverius metus turi puikią progą kurti kiną taip išreikšdami save. Šios gimnazijos bibliotekoje veikia Kino klubas, suburiantis jaunus žmonės domėtis kinu ir bandyti jį kurti. Per šiuos klubo gyvavimo metus būta ir nemažai susitikimų su profesionalais, ir bandymų dirbtuvėse, ir, žinoma, kino kūrimo. Kūrybinis ciklas „Mokyklų bibliotekų žinios". Ugdymo plėtotės centro projektas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones". 2014 m., Anykščiai. Parengė Julija Usova. Filmavo Daiva Liubamirskaitė.

0 komentarai (-ų):