Metodinės dienos „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“

2014 m. rugpjūčio 25–28 dienomis Vilniuje vyko metodinės dienos „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, skirtos savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkams. Renginio tikslas – kartu ieškoti sprendimų, kaip gerinti mokinių pasiekimus, aptarti brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus, pasidalinti patirtimi apie metodinių būrelių veiklą ir numatyti tolesnes veiklos gaires.
Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė ir Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis aptarė bendras švietimo tendencijas, naujoves ir laukiančius išbandymus.
ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius dr. Saulius Zybartas pabrėžė, kad siekiant ugdymo kokybės svarbu atsižvelgti į kiekvieną mokinį, atskleisti jų gebėjimus ir lavinti juos, skatinti mokinio ir mokytojo bendradarbiavimą, pripažinti neformaliuoju būdu įgyjamas kompetencijas, ugdyti žinių taikymo gebėjimus.
Dr. Elena Motiejūnienė ir Lietuvos edukologijos universiteto profesorė dr. Ona Monkevičienė pristatė Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektą.
Nacionalinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė kalbėjo apie vertinimo rezultatų panaudojimo galimybes mokinių mokymosi pasiekimams gerinti.
Mokytojų metodinė veikla svarbi siekiant kokybiško darbo: mokytojai turi nuolat tobulinti savo kompetencijas, skleisti gerąją patirti, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų. Metodinių būrelių pirmininkai turi telkti savo kolegas, supažindinti su ugdymo naujovėmis, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti.
Ko dalyviai tikisi iš metodinių dienų? Kiekvienas toks renginys, jų teigimu, yra postūmis ir paskata stengtis, įsivertinti ir tobulinti savo veiklą, pasitvirtinti turimas žinias ir grįžus pasidalyti jomis su kolegomis.

0 komentarai (-ų):