School Education Gateway. Environmental literacy (Aplinkosauginis švietimas)Šiame internetiniame seminare plačiai aptariama, kas yra aplinkosauginis raštingumas, ir kaip galime formuluoti aplinkosauginio ugdymo mokymosi rezultatus mokyklose.Šis supratimas taip pat padeda parengti veiksmų planą, kaip galėtume įvertinti daromą pažangą, taip pat apmąstyti priemones, kurios naudojamos, kad mokymosi veikla būtų veiksmingesnė. 

This webinar session looks broadly at what environmental literacy is, and how we can shape learning outcomes for the environmental education activities being conducted in schools. This understanding also helps in preparing a road map of how we can assess the progress being made, and also reflect on the tools being used to make learning activities more effective. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-03-30

0 komentarai (-ų):