School Education Gateway. European Toolkit for Schools: Whole school approach to mental health and well being in schools (Europos priemonių rinkinys mokykloms: visos mokyklos požiūris į psichinę sveikatą ir gerovę mokyklose)Visuotinai sutariama, kad vien akademinių žinių nepakanka, kad jaunimas taptų aktyviais piliečiais ir, susidūrę su socialine bei ekonomine gyvenimo realybe, išvengtų nelygybės, skurdo, diskriminacijos, marginalizavimo ir atskirties. Dvidešimt pirmojo amžiaus švietimas turi neapsiriboti siaurais sektoriniais tikslais, tokiais kaip akademiniai pasiekimai, ir aktyviai prisidėti prie vaikų ir jaunimo sveikatos ir gerovės, jaunuolių psichikos sveikatos poreikiai tampa vis akivaizdesni ir keliantys daugiau iššūkių. 

Internetiniame seminare pristatoma sistema, kaip mokyklose puoselėti gerovę ir psichinę sveikatą pasitelkiant sisteminį, visos mokyklos požiūrį, pateikiant pavyzdžius, kaip tai gali būti įgyvendinama mokymo programoje, klasės kontekste ir visoje mokykloje. Visą mokyklą apimantis požiūris sutelkia įvairius visos mokyklos bendruomenės išteklius, įskaitant aktyvų mokinių, personalo, tėvų ir specialistų įsitraukimą, siekiant bendradarbiavimo puoselėjant visų bendruomenės narių psichinę sveikatą ir gerovę. 


There is a general consensus that academic knowledge on its own is not enough for young people to achieve active citizenship and face the socio-economic realities in their lives so as to avoid inequity, poverty, discrimination, marginalisation and exclusion. Twenty-first-century education needs to go beyond narrow sectoral goals such as academic achievement and contribute actively towards the health and wellbeing of children and young people, whose mental health needs are becoming more evident and demanding. 

In the webinar, a framework on how well-being and mental health in schools may be promoted through a systemic, whole-school approach will be presented, with illustrations of how this may be implemented in the curriculum, the classroom context and the whole-school ecology. A whole-school approach mobilises the various resources of the whole school community, including the active engagement and voices of students, staff, parents and professionals, towards a collaborative effort to promote the mental health and well-being of all members of the community. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2022-01-06

0 komentarai (-ų):