TED-Ed. The greatest mathematician that never lived (Žymiausias matematikas, kuris niekada neegzistavo)When Nicolas Bourbaki applied to the American Mathematical Society in the 1950s, he was already one of the most influential mathematicians of his time. He’d published articles in international journals and his textbooks were required reading. Yet his application was firmly rejected for one simple reason: Nicolas Bourbaki did not exist. How is that possible? Pratik Aghor digs into the mystery.

Kai Nicolas Bourbaki 1950-aisiais pateikė prašymą Amerikos matematikų draugijai, jis jau buvo vienas įtakingiausių savo meto matematikų. Jis publikavo straipsnius tarptautiniuose žurnaluose, jo vadovėlius reikėjo perskaityti. Tačiau jo paraiška buvo griežtai atmesta dėl vienos paprastos priežasties: Nicolas Bourbaki neegzistavo. Kaip tas gali būti įmanoma? Pratikas Aghoras gilinasi į šią paslaptį.

TED-Ed.
2020-07-06.

0 komentarai (-ų):